Współpraca szkoły z rodzicami

W toku bezpośredniej realizacji zadań w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także tworzenia optymalnych warunków dla procesu edukacyjnego w szkole i domu rodzinnym współpraca szkoły i rodziców może przejawiać się w następujących formach:

 • Kontaktowanie się rodziców z nauczycielem (rozmowy, korespondencja);
 • Uczestnictwo i współorganizacja imprez klasowych, szkolnych;
 • Świadczenie usług, praca na rzecz klasy, szkoły:
 • Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych;
 • Oferowanie gotowości współpracy, popieranie akceptacja pracy nauczyciela;
 • Praca wyrównawcza z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela;
 • Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem o planach wobec dziecka;
 • Wspólne określanie zdolności dziecka;
 • Prowadzenie niektórych zajęć, pomoc w realizacji zamierzeń edukacyjnych nauczyciela;
 • Opieka nad dziećmi podczas wyjść klasy do kina, muzeum, teatru itd.;
 • Udzielanie szkole wsparcia finansowego;
 • Praca w radzie klasy, szkoły, komitecie rodzicielskim.

Przy współpracy szkoły i rodziny niezbędna jest wymiana informacji. Szkoła może informować rodziców o: celach i zadaniach wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą w szkole oraz warunkach ich realizacji; stanie potrzeb w zakresie opieki i wychowania w środowisku i udziale szkoły w ich rozpoznawaniu; prowadzonych pracach nad doskonaleniem pracy szkoły; osiągnięciach w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, ich uwarunkowaniach, napotykanych trudnościach i sposobach ich przezwyciężania; Szkoła powinna również otrzymywać informacje od rodziców w zakresie: warunków i organizacji życia dzieci w domu i najbliższym otoczeniu; stanie opieki i wychowania w domu, trudnościach w tym zakresie, stosowanych formach i metodach; własnych pomysłach dotyczących usprawnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły itp.

Istotną płaszczyzną w zakresie współpracy szkoły i rodziców jest wzajemne dostarczanie środków do działania. Rodzina także może wspomagać szkołę poprzez wykonywanie remontów, prac na rzecz szkoły.     Szkoła i rodzina powinny uzgadniać zasady formy i metody działania oraz wzajemne wymagania w tym zakresie. W szczególności wyłaniania zadań opiekuńczo-wychowawczych; korelacji treści, form i metod oddziaływania pedagogicznego na dziecko w szkole i domu rodzinnym jak i dostosowania organizacji pracy szkoły.

Niezwykle pożądane są wzajemne działania wspomagające rodzinę i szkołę. W tym zakresie szkoła może: udzielać porad, w jaki sposób organizować życie w rodzinie; pomagać w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; rozwijać formy edukacji pedagogicznej dla rodziców w szkole; kierować ich do placówek specjalistycznych; organizować formy zajęć wolnoczasowych wspólnych dla rodziców i ich dzieci itp. Natomiast rodzice w tym zakresie mogą wspomagać szkołę poprzez włączenie się do diagnozy potrzeb pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku; rozbudzaniu zainteresowań całej społeczności lokalnej sprawami edukacji dzieci i młodzieży; udzielaniu pomocy szkole przy ustalaniu zadań w zakresie kształcenia i opieki, a także opracowywaniu planu ich realizacji.

Współpraca pomiędzy szkołą i rodzicami, choć tak korzystna z punktu widzenia potrzeb rozwojowych dziecka, w wielu środowiskach lokalnych jest

jednostronna i ograniczona. Mam nadzieję, że współpraca rodziców uczniów klasy I C i wychowawcy będzie rozwijała się pomyślnie i owocowała sukcesami uczniów zarówno dydaktycznymi jak i wychowawczymi.

opracowała Grażyna Michałowska