Koło wielorakiej inteligencji

 Posługując się skalą ocen od 0 do 5 oceń na ile poniższe stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do Twojej osoby. Cyfra 5 oznacza "zgadzam się z tym w pełni", cyfra 0 "nie zgadzam się wcale"

1. Posiadam uzdolnienia manualne........................................................................................
2. Posiadam dobre wyczucie kierunku...................................................................................
3. Posiadam naturalną zdolność rozwiązywania sporów między ludźmi..............................
4. Łatwo zapamiętuję słowa piosenek....................................................................................
5. Potrafię w prosty sposób rozwiązywać trudne zagadnienia...............................................
6. Robię wszystko krok po kroku...........................................................................................
7. Dobrze znam samego siebie i rozumiem, dlaczego postępuję tak a nie inaczej.........
8. Lubię ćwiczenia grupowe i zabawy towarzyskie...............................................................
9. Dobrze uczę się słuchając wykładów i wywodów innych ludzi........................................
10. Słuchając muzyki doznają zmian nastrojów.....................................................................
11. Lubię krzyżówki, łamigłówki i gry logiczne....................................................................
12.Tablice, zestawienia i pomoce wizualne odgrywają dla mnie ważną rolę w
trakcie uczenia się.............................................................................................................
13. Jestem wrażliwy na nastroje i uczucia otaczających mnie ludzi.......................................
14. Najlepiej uczę się, musząc wziąć się w garść i zrobić coś samodzielnie..........................
15. Zanim zechcę się czegoś nauczyć muszę zobaczyć, jakie będę miał
korzyści............................................................................................................................
16. Podczas nauki i rozmyślań lubię spokój i samotność.......................................................
17. Potrafię słyszeć poszczególne instrumenty w złożonych utworach
muzycznych.......................................................................................................................
18. Łatwo przychodzi mi wywoływanie w wyobraźni zapamiętanych i
wymyślonych obrazów......................................................................................................
19. Posiadam bogaty język i potrafię się nim posługiwać......................................................
20. Lubię robić notatki............................................................................................................
21. Posiadam dobre poczucie równowagi i lubię ruch fizyczny.............................................
22. Potrafię dostrzegać strukturę przedmiotów i związki między różnymi rzeczami............................................................................................................................
23. Potrafię pracować w zespole i korzystać z cudzych doświadczeń....................................
24. Jestem dobrym obserwatorem i często zauważam rzeczy, które uchodzą
uwadze innych...................................................................................................................
25.Często bywam niespokojny...............................................................................................
26. Lubię pracować lub uczyć się niezależnie od innych.......................................................
27. Lubię komponować muzykę.............................................................................................
28. Potrafię radzić sobie z liczbami i problemami matematycznymi.....................................

KLUCZ DO KWESTIONARIUSZA WIELORAKIEJ INTELIGENCJI

 Typ inteligencji
 Stwierdzenia Suma punktów
 Lingwistyczna 5, 9, 19, 20
 
 Matematyczno-
logiczna
 6, 11, 22, 28
 
 Wizualno-
przestrzenna
 2, 12, 18, 24
 
 Muzyczna4, 10, 17, 27
 
 Interpersonalna3, 8, 13, 23
 
 Intrapersonalna7, 15, 16, 26
 
 Kinestetyczna1, 14, 21, 25
 

 KOŁO WIELORAKIEJ INTELIGENCJI

Wpisując uzyskane wyniki na okręgach w polach odpowiadających poszczególnym typom inteligencji i zaciemniając pola o najwyższych wynikach, otrzymasz graficzny obraz rozkładu swoich typów inteligencji zgodnie z teorią Howarda Gardnera.

 A oto krótkie charakterystyki osób przejawiających wymienione typy inteligencji.

Osoby wykazujące typ inteligencji lingwistycznej:

 • Uczą się pisząc, czytając, dyskutując;
 • Są wrażliwe na słowa, ich brzmienie, modulację głosu;
 • Cechują je zdolności do precyzyjnego przekazu informacji, przekonywania, wprowadzania pozytywnego klimatu rozmowy;
 • Lubią wiersze, rymy, gry słowne;
 • W uczeniu się, pracy, kontaktach z innymi przywiązują duże znaczenie do słowa mówionego i pisanego;
 • Szybko uczą się akcentu, przejmują cechy sposobu mówienia innych osób;
 • Są dobrymi słuchaczami;
 • Mogą wykazywać dominację słuchowego systemu reprezentacji;
 • Umiejętność posługiwania się językiem, wzorami i systemami.

Osoby wykazujące typ inteligencji matematyczno – logicznej.

 • Mają łatwość w posługiwaniu się symbolami i pojęciami abstrakcyjnymi;
 • W dzieciństwie szybko przyswajają pojęcia takie jak: czas, miejsce, ilość, liczba;
 • Ich mocną stroną jest myślenie dedukcyjne, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych oraz struktury złożonych zjawisk;
 • Wprawnie posługują się myśleniem indukcyjnym, często stosują analogie, trafnie wyciągają wnioski z niepełnej puli informacji, mają łatwość tworzenia modeli;
 • Wykazują uzdolnienia matematyczne, lubią rozwiązywać łamigłówki logiczne;
 • Myślenie abstrakcyjne, umiłowanie precyzji, strukturalizowanie.

 Osoby wykazujące typ inteligencji wizualno - przestrzennej:

 • Mają dobrą koordynację ruchów;
 • Mają zdolności konstrukcyjne, potrafią wymyślać obiekty trójwymiarowe;
 • Potrafią odtwarzać w pamięci obrazy oraz obiekty;
 • Szybko uczą się zasad działania maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • Uczą się przez obserwowanie;
 • Lubią stosować schematy i mapy pamięci;
 • Potrafią przewidywać ruch przedmiotów w przestrzeni (np. mogą być dobrymi piłkarzami);
 • Mają talent do sporządzania wykresów, map i innych pomocy wizualnych;
 • Myślenie obrazowe, umiejętność korzystania z map, diagramów, tabel, wykorzystywanie ruchu w procesie uczenia się.

Osoby wykazujące typ inteligencji muzycznej:

 • Rozróżniają układy dźwięków, często eksperymentują z nimi;
 • Potrafią wyodrębniać brzmienie poszczególnych instrumentów;
 • Klimat słuchanej muzyki wpływa na ich nastrój;
 • Lubią muzykowanie, improwizację muzyczną;
 • Mają wyczucie rytmu, na dźwięk reagują tańcem, rytmicznym przytupywaniem, układaniem tekstu;
 • Interesują się poszerzaniem wiedzy na temat muzyki;
 • Poczucie rytmu, wrażliwość emocjonalna.

Osoby wykazujące typ inteligencji interpersonalnej:

 • Efektywnie posługują się komunikacją werbalną i niewerbalną;
 • Potrafią dostrzegać różne punkty widzenia, interesy różnych stron;
 • Nawiązują dobre kontakty z osobami ze zróżnicowanych środowisk;
 • Rozumieją myśli, uczucia oraz motywy zachowania innych osób;
 • Są dobrymi słuchaczami nastawionymi na poznanie i pomoc drugiej osobie;
 • Potrafią efektywnie wpływać na zachowanie innych ludzi;
 • Lubią pracę zespołową;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, zdolności negocjacyjne, komunikatywność.

Osoby wykazujące typ inteligencji intrapersonalnej:

 • Posiadają wysoką samoświadomość swoich myśli, uczuć oraz motywów zachowania;
 • Lubią "filozofować" i szukać sensu życia;
 • Starają się kreować swoje życie zgodnie z przyswojonymi wartościami i normami;
 • Istotny jest dla nich rozwój osobisty;
 • Lubią czytać;
 • Poświęcają dużo czasu rozmyślaniom i refleksji;
 • Wysoki poziom samoświadomości, pozytywny obraz własnej osoby, automotywacja.

Osoby wykazujące typ inteligencji kinestetycznej:

 • Preferują odbiór wrażeń przez zmysł dotyku, ruch, kontakt fizyczny;
 • Uczą się przez działanie, budowanie modeli, zajęcia praktyczne, wycieczki itp.;
 • Wykazują dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, zręczność, równowagę, wyczucie czasu;
 • Dbają o kondycję i rozwój fizyczny;
 • Rzadko pozostają w bezruchu;
 • Uzdolnienia manualne, preferowanie zmysłu dotyku, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz organizacja przestrzeni, dobre wyczucie czasu.

Więcej informacji patrz: Diagnoza predyspozycji szkolnych - test wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera

Opracowała Grażyna Michałowska